الان دولان (الک دولک)

الان دولان (الک دولک)

در این بازی شش نفر بازیکن وجود دارد که در دو گروه 1 و 2 بازی می کنند وسایل بازی یک عدد چوبدستی به...